PREPOVED VOŽNJE S KOLESI PO PLANINSKIH POTEH

Markacijski odsek pri Planinskem društvu Idrija opozarja vse uporabnike, da je vožnja s kolesi po planinskih poteh prepovedana!

Obrazložitev:

V zadnjem času opažamo močan porast pojavljanja kolesarjev na planinskih poteh, na kar nas opozarjajo številni pohodniki in lastniki zemljišč, preko katerih potekajo te poti. Pri tem prihaja do več problemov, kot so zlasti:

-          Poškodovanje vegetacije in posledična pospešitev erozijskih procesov.

V večini primerov gre za t.i. kolesarje »spustaše«, ki se v eno smer pripeljejo z avtom, nazaj pa spustijo s kolesom. Pri spustu ne upoštevajo osnovnih turno-kolesarskih pravil in zlasti z grobim zaviranjem prispevajo k uničevanju travne ruše in s tem pospešujejo procese talne erozije.

-          Nesoglasja z lastniki parcel.

Za vožnjo s kolesi po planinskih poteh je potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, ki se pritožujejo zaradi škode, ki nastaja ob vožnji po travi, poškodbah električnih pastirjev in plašenju pašne živine.

-          Vzdrževanje planinskih poti.

Markacisti planinskega društva skrbijo za redno vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Ob pojavu kolesarjev na teh poteh se bistveno povečajo obremenitve in poškodbe, kar pa pomeni tudi bistveno več dela, časa in stroškov za sanacijo poti, zato je za vožnjo s kolesom potrebno pridobiti tudi soglasje planinskega društva.

-          Ogrožanje varnosti pohodnikov.

Planinske poti (razen prometnic) so bile nadelane za peš hojo in jih planinci tudi sami vzdržujejo, zato ima na njih planinec vedno prednost pred kolesarjem. Dejansko se v praksi dogaja obratno, da mora planinec na ozki stezi odskočiti pred kolesarjem…

-          Neupoštevanje Zakona o planinskih poteh (ZPlanP).

Zakon o planinskih poteh jasno definira pojme, kot so planinska pot idr., določa namen in pogoje uporabe, ter omejuje pravico do vožnje s kolesi.

Pri tem PD Idrija poudarja, da  posebej nasprotujemo vožnji s kolesi po planinskih poteh, ki so ožje od 1,5 m, ker ne omogočajo varnega srečevanja s planinci.

Enako velja za poti, katerih naklon znaša več kot 20% in za poti, kjer so izvedeni protierozijski ukrepi, kot so lesena bruna ipd..

Tudi na drugih poteh kolesarjem priporočamo, da upoštevajo kriterije kot so obiskanost, trdnost terena oz. razmočenost podlage.

Zgoraj našteti problemi se v največji meri pojavljajo na dveh odsekih naših poti, kjer opažamo množično, tudi organizirano spuščanje z gorskimi kolesi, ki nam povzroča neposredno škodo:

-          na poti Sp. Idrija – Jelenk se kolesarji iz krniške ceste po strmi in ozki stezi spustijo mimo Graparja in Trepališ do Svetlika,

-          na t.i. »lovski poti« iz Hleviš do Idrije, ki je zgoraj ravno tako dostopna s ceste. Tudi tu je steza strma in ozka, zaradi močne erozije smo na odseku izdelali lesena bruna in drugo odvodnjavanje.

Na ravni zainteresiranih organizacij v Sloveniji trenutno poteka širša razprava, katere namen je določiti kriterije za dvonamensko rabo planinskih poti. Ko bodo ti kriteriji določeni, bomo tudi v Planinskem društvu Idrija objavili seznam naših planinskih poti za dvonamensko rabo, do tedaj pa velja splošna zapora planinskih poti za kolesarje.

Seznam planinskih poti v oskrbi PD Idrija , ki so objavljene v Katastru Planinskih poti je dostopen tudi na naši spletni strani:   http://www.planinsko-drustvo-idrija.si/nasepoti.html

Kolesarje naprošamo, da v izogib nadaljnjim nesporazumom upoštevajo zgoraj našteta dejstva.